Emendo Care

Jour- och familjehem

Telefon: 08-518 19 440

Org nr. 969778-0410

 

 

  Emendo care  
  Jour- och familjehem  
  Kontaktformulär  
  Kontaktuppgifter  
  Utredningsförfarande  

 

temp0054_fr_nw

                                      Emendo Care

 

Emendo Care är ett handelsbolag som drivs av två socionomer Kristiina Kaha och Marie Bernebrant. Vi har lång erfarenhet inom socialt arbete och myndighetsutövning. Vårt intresse för jour- och familjehemsvård växte fram utifrån vårt arbete inom socialtjänsten med ensamkommande flyktingbarn.

Under 2015 ankom det otroligt många ensamkommande flyktingbarn till Sverige vilket ledde till att kommunerna inte hann med att hitta fullgoda placeringar för alla dessa barn. Då vi själva jobbade inom socialtjänsten och var tvungna att placera barn i jourhem eller andra stödboenden som vi inte riktigt kunde gå i god för utvecklades iden om att själva starta upp jour- och familjehem som skulle upprätthålla en god kvalitet. Emendo Care vill jobba med alla barn och ungdomar som av någon anledning inte kan tas om hand av sina biologiska föräldrar. Vi vill ge barnen ett tryggt hem och möjligheten att utvecklas till trygga och självständiga individer.

Att arbeta utifrån ett barnperspektiv är självklart för oss - vi vill att familjen ska sätta det placerade barnet i centrum. För att familjen ska kunna tillgodose barnens behov av trygghet och omsorg arbetar vi på Emendo Care genom att ge stöd åt familjen under hela placeringen. Vår huvudfunktion är att stötta familjer i deras uppdrag som jour- och familjehem genom ett nära samarbete och täta uppföljningar.

Det är oerhört viktigt att familjen och barnet/ungdomen lyckas bygga upp en trygg och tillitsfull relation till varandra. Det är viktigt att familjen finns för barnet/ungdomen och stöttar dem i deras utveckling, i deras skolgång, ser till att de är friska och mår bra. För att underlätta för familjer finns vi som stöd genom att erbjuda familjerna regelbunden handledning, utbildning samt tillgänglighet vid behov.

 

 

temp0054_fr_ne